1) دوست با حجاب و چادری من!

حیا را، عفت را، مهربانی را، عشق را، صفا را، ایمان را

و یک عالم چیز دیگر را

سنجاق کرده اند به چادرت... به حجابت

برای همین است..

که این چنین سنگین و با وقار راه می روی      !2) راسل معتقد است:

حجاب و پوشش و دوری از اختلاط و آمیزش زن و مرد را امری می‌داند که اخلاقیون و مصلحان جوامع بشری برای استحکام نظام اجتماعی بشر ضروری دانسته و آن را به جامعه توصیه کرده‌اند. او پس از اینکه نبود تقوای جنسی را عامل تنزیه مرتبه و موقعیت زنان معرفی می‌نماید، می‌گوید: «از آنجا که اخلاقیون همه مرد بودند، زن در نظرشان به قیافه اغواگر جلوه کرد و چون زن اغواگر بود لازم بود که فرصت و امکاناتی را که برای اغوای مرد در اختیار داشت، به حداقل تقلیل یابد و در نتیجه، حصار محکمی از قید و محدودیت به دور زنان آبرومند کشیدند؛از لحاظ هنر، مایه‌ی تأسف است که با آسانی به زنان بتوان دست یافت و خیلی بهتر است که وصال زنان دشوار باشد، بدون آنکه غیرممکن گردد»3)ویلیام جیمز روان شناس معروف، می‌گوید:

زنان دریافتند که دست و دل بازی، مایه طعن و تحقیر است؛ این امر را به دختران خود یاد دادند.


(منتظر شماره بعد باشید...)موضوع :
آزادی حقیقی زنان در ایران ,