دهم: رفتن در خانه سلطان، قال النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم):

«یا علی! ثلاثة یقسین القلب» یعنی: رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده: یا علی(علیه السلام)! سه چیز قساوت قلب می آورد.

تا اینکه فرمود:

«ایتان باب السلطان» یعنی رفتن به در خانه سلطان.

یازدهم: قرب و نزدیکی پیدا کردن با کسانی که مبالات در گفتار و کردار ندارند، چنانچه فرمودند:

«و مقاربته جفاء و قسوة» یعنی: نزدیک شدن به کسی که در قول و فعل بی مبالات است، جفا و قساوت است.

دوازدهم: خفق نعال است یعنی کسی که ریاست و بزرگی طلب باشد، و دوست داشته باشد که چون حرکت می کند دیگران در عقب سر او صدای کفش هایشان بلند باشد، چنانکه علی(علیه السلام) فرموده است:

«ما أری سیئا اضر بقلوب الرجال من خفق النعال وراء ظهورهم» یعنی: نمی بینم و نمی دانم چیزی را که زیانش برای قلب های مردان زیاد تر باشد از صدای کفش هایی که در پشت سرشان حرکت می کنند.


سیزدهم: دنبال صید و شکار رفتن سبب قساوت قلب می شود چنانکه رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده است.

چهاردهم: گوش دادن برای شنیدن به صداهای لهو و ساز و غناء، چنانکه رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده و از آن حضرت روایت شده است.

پانزدهم: نشست و برخاست  کردن با اغنیاء و ثروتمندان، بنابر اخبار عدیده که که وارد شده است.


منتظر پست بعدی باشید...

برچسب ها :
محرم ,  قساوت ,  قساوت قلب ,  عوامل قساوت قلب ,  موانع گریه ,