شانزدهم: خلطه و آمیزش و صحبت کردن زیاد با زنان.

هفدهم: زیاد خندیدن موجب قساوت قلب است، طبق اخبار وارده نبویه و علویه.

هجدهم: ترک مجالست و هم نشینی با علماء در مدت چهل روز: چنانکه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده:

«یا علی! اذا اتی علی المؤمن اربعین صباحا و لم یجلس العلماء قسی قلبه و جرّ علی الکبائر» یعنی: یا علی(علیه السلام)! اگر چهل روز بر مومن بگذرد و با علماء ننشیند، قسی القلب و سنگدل می شود و به گناهان کبیره کشیده می شود.

نوزدهم:اخذ به رأی زن ها و به رأی آنها عمل کردن.

بیستم:ترک کردن ذکر خدا، چنانچه خدای تعالی به موسی خطاب فرموده:

«یا موسی! لا تدع ذکری علی کل حال إنّ ترک ذکری یقسی القلوب» یعنی:ای موسی! یاد مرا در هیچ حالتی ترک مکن که ترک کردن ذکر من دل ها را سخت می کند.

بیست و یکم: سخنان لغو و بیهوده گفتن که فایده ای نداشته باشد چنانچه در حدیث قدسی وارد شده است.


بیست و دوم:زیاد سخن گفتن، از عیسی بن مریم نقل شده که فرموده:

«لا تکثروا کلامکم فتسقو قلوبکم و من کثر کلامه قلّ عقله و قسی قلبه» یعنی: زیاد سخن نگویید که دل ها را سنگ و سخت می کند و کسی که زیاد سخن می گوید عقل او کم می شود و دل او سخت می شود.

منتظر پست بعدی باشید...

برچسب ها :
محرم ,  قساوت ,  قساوت قلب ,  عوامل قساوت قلب ,  موانع گریه ,