حدیث روز چهاردهم:

قالت فاطمه(سلام الله علیها):لیس من المؤمنین مَن لم یأمَن جارَه بَوَائِقُهُ.

ترجمه:حیف است طریق عشق را سدّ باشی        در روشنـــــی آب مــــــردّد باشـــی

در ســایه سبـــز زندگانــــی، ای دوســــــت         همسایه چو با کسی شدی، بد باشی


حدیث روز پانزدهم:

قالت فاطمه(سلام الله علیها):أدنی ما تکون من ربّها أن تلزَمَ قعرَ بیتها.

ترجمه:آنگاه که زن جامه تقوی پوشد       در تربـیت صحیح طفلش کوشد

در سایه قرب خـــالق بی همتـــــــاست       از خانه او چشمه هستی جوشد


حدیث روز شانزدهم:


قالت فاطمه(سلام الله علیها):روحی لروحک الفداء و نفسی لنفسک الوقاء یا ابا الحسن! إن کنتَ فی خیرٍ کنتُ معک و إن کنتَ فی شرٍّّ کنتُ معک.

ترجمه:گردم به فدای حضرتت یا مولا      ای روشن از انـوار تو تاریکی ها

در نیک و بد زمانه همـــــــراه توأم        هرگز نشوم از تو و عشق تو جدا


حدیث روز هفدهم:

قالت فاطمه(سلام الله علیها):ایّاک و البخل فإنّه عاهةٌ لا تکون فی کریم.

ترجمه:بخل از قطرات سبز باران دور است       فریـاد کویری از بهاران دور است

بخشنــــــده تـــــــر از بهــــــار بایـــد بودن        بیماری بخل، از کریمان دور است


ادامه مطلب